NABÓR DO PRZEDSZKOLA NR. 3 IM. KRASNALA HAŁABAŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2018/2019

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.    Prawo oświatowe – rozdział 6 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Informacje ogólne

§ 1. 

1.    Dzieci do przedszkoli przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego                         w placówce przez rodziców/opiekunów kandydata.

2.    Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)     ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny,

2)    powołanie Komisji Rekrutacyjnej i ustalenie jej planu pracy ,

3)    ustalenie terminarza rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej,

4)    wydawanie i przyjmowanie „Deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej”,

5)    wydawanie i przyjmowanie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

3.     „Deklarację kontynuacji edukacji  przedszkolnej” składają rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wzór „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej” stanowi załącznik nr 1.

4.    Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
z miejsca w dotychczasowej placówce w nowym roku szkolnym.

5.    Zapisanie dziecka do placówki odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola. Wzór „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” stanowi załącznik nr 2.

6.    Terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkoli
  stanowi załącznik nr 3.

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

§ 2. 

  1. Rekrutacja do przedszkoli miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Złożenie wniosku może nastąpić poprzez:

1)    zarejestrowanie w systemie E - Nabór 2018 do przedszkoli  (www.edu.gorzow.pl)
i dostarczenie wydruku do placówki pierwszego wyboru lub

2)    złożenie wypełnionego ręcznie Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola.

2.    Zarejestrowanie kandydata na stronie E - Nabór 2018 bez wydrukowania wniosku, podpisania i dostarczenia do placówki nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny.

3.    Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola pierwszego wyboru wniosku (wraz z określonymi dokumentami i oświadczeniami)
w formie  papierowej w wymaganych terminach.

4.    Druki można pobrać  na stronach internetowych: www.edu.gorzow.pl, stronach internetowych przedszkoli, lub w formie papierowej w placówce.

5.    Termin rozpoczęcia rekrutacji – 1 marca.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

§ 3.

1.    W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych rodzic/opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2.    Wniosek składa się tylko w placówce, w której zostały złożone dokumenty (przedszkole pierwszego wyboru).

3.     Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia
w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

4.    Rodzic w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

5.    Odwołanie składane jest wyłącznie w placówce pierwszego wyboru.

6.    Dyrektor rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni       od daty wpłynięcia. Decyzja dyrektora po rozpatrzeniu odwołania  jest ostateczna.

7.    Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

§ 4.

1.    Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami ogłaszają termin rekrutacji uzupełniającej.

2.    Przy rekrutacji uzupełniającej stosuje się ten sam tryb, zasady i kryteria, jakie obowiązywały podczas postępowania rekrutacyjnego (bez wykorzystania systemu informatycznego).

3.    W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział dzieci, które nie były zgłoszone
do naboru elektronicznego.

4.    Termin rekrutacji uzupełniającej – według terminarza postępowania rekrutacyjnego.

 

 ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

§ 5. Do przedszkoli miejskich w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są dzieci w wieku
od 3 do 6 lat  zamieszkałe na obszarze gminy Miasto Gorzów Wlkp.

§ 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 8. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w  szkole podstawowej.

§ 9. Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Gorzowa Wlkp. mogą mieć miejsce tylko
po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gorzowa Wlkp.

§ 10.

1. Rodzic we wniosku, zgodnie z preferencjami dokonuje wyboru nie więcej niż 3 placówek.

2.   Kwalifikowanie odbywa się do jednej z placówek (przedszkole lub oddział przedszkolny
w szkole podstawowej) zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.

3.    Liczba punktów uzyskanych w danej placówce jest sumą wartości punktowych spełnionych kryteriów ustawowych i kryteriów samorządowych (uchwała).

4.    Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

1)    zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia;

2)    dostarczono do placówki (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej) pierwszego wyboru wydrukowany lub wypełniony ręcznie i podpisany przez rodzica wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami;

5.      Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tej placówce, w której Komisja rekrutacyjna jako pierwsza dokona jego akceptacji
w systemie. Wprowadzenie pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowane.

 

§ 11.

1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc
w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe

 

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci).

100

2

Niepełnosprawność kandydata.

100

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

100

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

100

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

100

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

100

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

100

 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący (uchwała Nr LV/677/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
29 listopada 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów)

 

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Kandydat korzystający z pełnej oferty przedszkola (3 godz. i więcej ponad bezpłatny 5 godz. czas pobytu dziecka, ubiegający się o przyjęcie do placówki lub kandydat na diecie pokarmowej (Przedszkole Miejskie nr 23 i Przedszkole Miejskie nr 33) lub kandydat z cukrzycą (Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9).

40

2

Kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym.

10

 

3

Kandydat z obwodu szkoły podstawowej, w granicach której znajduje się przedszkole lub poza obwodem ale w bliskim sąsiedztwie.

10

4

Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w placówce pierwszej preferencji lub  zgłoszenie do placówki jednocześnie dwojga dzieci,

15

5

Kandydat, którego rodzice/ prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp.

16

6

Dochód na osobę w rodzinie - ilość przyznanych punktów zależy od wysokości dochodu na członka rodziny w stosunku do kwoty 674,00 zł (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

% kwoty bazowej

do 100%

9

od 101% do 121%

8

od 122% do 132%

7

od 133% do 143%

6

od 144% do 154%

5

od 155% do 165%

4

od 166% do 176%

3

od 177% do 187%

2

od 188% do 198%

1

199% i więcej

0

 

§ 12. W Miejskich Przedszkolach Integracyjnych nr: 9, 14, 27, zatrudniających specjalistów, do oddziału przedszkolnego przyjmowane są również dzieci posiadające orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym.

§ 13.

1. Do Przedszkola Miejskiego nr 23 i 33 przyjmowane są również dzieci na dietach, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców odpowiedniej dokumentacji medycznej.

2. Do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 przyjmowane są również dzieci
z cukrzycą, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców odpowiedniej dokumentacji medycznej.

3. Realizacja wychowania przedszkolnego może odbywać się w oddziałach 5. godzinnych zorganizowanych przy wyznaczonych szkołach podstawowych.

 

SKŁAD I ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

§ 14.

1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

1)      przewodniczący – przedstawiciel rady pedagogicznej wyznaczony przez dyrektora placówki;

2)      dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej.

 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja wniosków w oparciu o dostarczone dokumenty. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta
o potwierdzenie tych okoliczności.

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się
z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni
i godziny posiedzeń komisji.

4. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

6. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

7. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą na


Adresy innych stron zawarte w tekście: